Acta Musei Nationalis Pragae – Historia

Acta Musei Nationalis Pragae – Historia je recenzovaný vědecký časopis uveřejňující původní odborné texty v češtině, slovenštině a angličtině spadající do oblasti zájmu historických muzeí a archivů. Zvláště se soustředí na muzejní sbírky a sbírkotvornou činnost. Témata se dotýkají oborů archeologie, starších dějin, moderních dějin, soudobých dějin, numismatiky, etnografie, historie umění, historie sportu a dalších. Časopis je publikován od roku 1938 (do srpna 2017 Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie / Acta Musei Nationalis Pragae, series A – Historia). Časopis vychází ve formě dvou dvojčísel ročně. Dvojčísla jsou zpravidla koncipována monotematicky. Monotematická dvojčísla mohou být navržena externími editory/editorkami, kteří se následně podílejí na jejich přípravě. Součástí monotematických dvojčísel mohou být i samostatné stati mimo téma. Vědecké stati, které jsou zvažovány redakcí k publikaci, procházejí zcela anonymním a nezávislým recenzním řízením. Každá vědecká stať je posuzována dvěma nezávislými recenzenty. Redakce přijímá návrhy na monotematická dvojčísla. Zároveň přijímá samostatné stati, dále recenze literatury, zprávy a komentáře. Návrhy na tematická dvojčísla i samostatné rukopisy posílejte na adresu amn.historia@nm.cz Pokyny pro autory/autorky viz: http://www.nm.cz/publikace/pokyny.php?table=tabNepPublikace&id=6

Aktuální číslo

2020/74/3-4

ISSN: 2570-6845 (print), 2570-6853 (online)
Vedoucí redaktor: Jitka Gelnarová


Čísla