Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series

Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series je recenzovaný odborný časopis vycházející od roku 1827. Řídí se pravidly publikační etiky vypracovanými Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org). Je zahrnut v databázi EBSCO. Jazyk: Přijímány jsou příspěvky v češtině i angličtině (viz pokyny pro autory), u česky psaných příspěvků je vyžadováno anglické resumé. Periodicita: Vychází 1x ročně (červen), v elektronické i tištěné podobě. Příspěvky pro aktuální ročník jsou přijímány do konce listopadu. Témata: Antropologie, botanika, entomologie, mykologie, mineralogie, paleontologie, zoologie, historie vědy, konzervátorství, muzejní práce v oblasti přírodních věd, sběratelství a preparace přírodnin. Články související s muzejní praxí, především s přírodovědnými sbírkami a archivem NM. Recenzní řízení: Příspěvky jsou zasílány dvěma recenzentům. V případě velmi rozdílných posudků je příspěvek zaslán třetímu recenzentovi. Autorské honoráře: Nejsou poskytovány. Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Příspěvky procházejí finální jazykovou korekturou. Rubriky: • Odborná (recenzovaná) část (AJ, ČJ): Vědecké práce, které přinášejí nové poznatky z přírodovědných oborů a související s muzejními sbírkami (preferovány jsou práce související s přírodovědnými sbírkami a archivem NM). Katalogy významných kolekcí v přírodovědných sbírkách NM. Odborné články, návody, přesné postupy týkající se konzervace či preparování přírodovědných sbírek. Studie týkající se historických osobností souvisejících s činností PM NM. Studie i kratší zprávy o původu a utváření sbírek, témata z oblasti historie sbírkotvorné práce z oblasti přírodních věd. • Krátké zprávy (AJ, ČJ): Články týkající se expedic, sdělení ze sběratelské obce, zprávy o významných nálezech, konferencích pořádaných pracovníky PM NM apod. • Kronika (ČJ): Příspěvky týkající se pracovníků PM NM (medailony k výročí, nekrology apod.) i osobností, jejichž práce s činností NM úzce souvisí (ČJ). • Roční přehled činnosti jednotlivých oddělení PM NM (ČJ): Příspěvek o činnosti PM NM včetně bibliografie.

Aktuální číslo

2020 /189/1

ISSN : 1802-6842 (print), 1802-6850 (electronic)
Vedoucí redaktor: RNDr. Jiřina Dašková, Ph.D. (Národní muzeum; Geol. ústav AV ČR, v.v.i.)


Čísla