Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze

Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze je periodikem (vychází dvakrát ročně), které publikuje stručná sdělení o výzkumu (včetně nezbytných analytických dat), rozsáhlejší původní práce přinášející nové poznatky a souborné práce shrnující vybraná témata (včetně tištěných verzí vybraných přednášek pronesených v pravidelném cyklu Národního muzea). Odborné vymezení „Bulletinu“ je především zaměřeno na následující obory: * mineralogie, krystalochemie a strukturní krystalografie * studium minerálních paragenezí a minerogenetických procesů * meteoritika a studium tektitů * ložisková geologie a montanistické studium rudních ložisek * topografická mineralogie * petrologie vyvřelých, metamorfovaných a sedimentárních hornin * aplikace instrumentálních analytických metod v mineralogii a petrologii * experimentální mineralogie a petrologie * uplatnění petrologie a mineralogie v archeologii a obdobných oborech Po předchozí dohodě s editorem „Bulletin“ otiskuje i kratší nerecenzované specifické bibliografické příspěvky v oddělené části „Výběrové bibliografie“. Časopis je od roku 2008 zařazen do databáze EBSCO a od roku 2012 je indexován v databázi Scopus. Od začátku roku 2017 bylo rozhodnuto o přejmenování časopisu na Bulletin Mineralogie Petrologie (nové ISSN 2570-7337 print; 2570-7345 online), které odráží skutečnost vzniku nových samostatných www stran časopisu http://www.bullmineral.cz/, stejně jako zásadní změnu publikační politiky - umožnění open-access přístupu k fulltextu všech dostupných článků.

Aktuální číslo

2016/24/2

ISSN: 1211-0329 (print) 1804-6495 (online)
Vedoucí redaktor: Mgr. Jiří Sejkora, PhD.


Čísla