Krátké pojednání o ženském oděvu pozdní fáze doby stěhování národů. Úvahy k funkci párových spon na příkladě nálezu z ženského hrobu ve Zvoleněvsi u Slaného / Short essay on female costume of the Late Phase of the Migration Period. Some considerations to

Pages 38-50
Journal of the National Museum. History Series | 2011/180/3-4Share on Social Networks
Rozumím