Sbírka asijských kultur

Asijské sbírky Náprstkova muzea tvoří přibližně 53 000 předmětů, což představuje téměř polovinu…

Odborní pracovníci Náprstkova muzea systematicky zpracovávají svěřené sbírky. Výsledky jsou průběžně publikovány v monografiích nebo odborných článcích, mj. v muzejním periodiku Annals of the Náprstek Museum. Pracovníci se pravidelně účastní mezinárodních odborných kongresů a dokumentují vývoj studovaných kultur přímo v terénu. Odborná činnost je mj. plánována v rámci dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace (DKRVO).

Archeologická expedice do Wad Ben Naga

V roce 2009 zahájilo Národní muzeum výzkumy na archeologické lokalitě Wad Ben Naga, nacházející se přibližně 130 km severovýchodně od súdánského hlavního města Chartúmu. Předmětem výzkum je starověké sídliště z dob tzv. Merojského království (asi 300 př. n. l. – 350 n. l.), které svůj největší rozkvět zažilo za vlády krále Natakamaniho a královny Amanitore (1. stol. př. n. l.).

Egyptské mumie

V roce 2009 byl v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur zahájen systematický výzkum staroegyptských mumií. Jeho cílem bylo vyšetřit veškerý staroegyptský mumifikovaný materiál ve veřejných sbírkách české republiky pomocí moderních radiologických metod. Vědecký tým sestávající z egyptologů, antropologů a lékařů učinil zásadní poznatky, které jsou zveřejňovány v rámci řady publikací Atlas of Egyptian Mummies in the Czech Collections.

Dér el-Medína a Jaroslav Černý

Součástí podsbírky pravěku a starověku Předního východu a Afriky je také rozsáhlý soubor pocházející z francouzských výzkumů v Dér el-Medíně, vesnici královských řemeslníků, nebo souvisí s osobností Jaroslava Černého (1898–1970), který se na francouzských výzkumech v Dér el-Medíně podílel. Cílem výzkumu je komplexní publikace těchto sbírek, včetně jejich interpretace. Výzkum se zaměřuje především na soubor hieratických ostrak a předmětů pocházejících z tzv. Východního pohřebiště v Dér el-Medíně.

Materiální kultura dynastie Čching (1644–1911)

Náprstkovo muzeum uchovává více jak tisíc oděvů, oděvních doplňků, šperků a předmětů drobného uměleckého řemesla z konce dynastie Čching v Číně, a dále více jak tisíc maleb, tisků a fotografií, které dokumentují život v této době. Cílem výzkumu je odborné a vědecké zpracování této sbírky.

Tibetský buddhismus v Mongolsku

Sbírky přibližně tří tisíc předmětů tibetského buddhismu včetně malby, plastik a rituálních předmětů byly získány nejen v Tibetu a v Číně, ale především v Mongolsku. Cílem výzkumu je vedle zhodnocení sběratelské činnosti původců sbírek též odborný popis a interpretace sbírkového fondu, zejména náboženské malby. 

Kovy z zemích Blízkého východu, Indie a Indonésie

Umělecké řemeslo v kovu, kovotepectví a kovolijectví, byly v zemích Blízkého východu, Indie a Indonésie dovedeny k vysoké dokonalosti ve kvalitě materiálů i způsobu jejich zpracování. Sbírky Náprstkova muzea zahrnují rozsáhlou sbírku kovových nádob užitkového i dekorativního charakteru, širokou škálu šperků a ozdob na oděv i hlavu, a pestrou sbírku zbraní, především chladných. Předmětem vědeckého zkoumání a zpracování těchto bohatých fondů je určení těchto předmětů, jejich zhodnocení v kontextu sběratelských aktivit jejich původních majitelů a jejich zařazení do širšího kontextu světových sbírek a dějin uměleckých řemesel daného regionu.

Milan Stuchlík a Mapuche

Náprstkovo muzeum vlastní obsáhlou sbírku materiální kultury etnické skupiny Mapuche obývající střední část jižního Chile a jihozápadní Argentinu, jež muzeum získalo soustavnou činností Milana Stuchlíka. Jeho osobnosti a mapuchské sbírce bude věnována vědecká monografie, která se právě připravuje.

Milan Stuchlík byl význačný český antropolog, sběratel umění chilských indiánu etnické skupiny Mapuche a profesor antropologie na univerzitě v Cambridge a v Belfastu, jenž zemřel v pouhých 44 letech v severoirském Belfastu. Monografie bude věnována životu a odkazu tohoto českého vědce, od roku 1968 pobývajícího v emigraci - nejprve v Chile a později ve Spojeném království. Životopisné údaje budou čerpat z unikátní pozůstalosti poskytnuté jeho manželkou Jarkou Stuchlíkovou včetně deníkových zápisků a fotografií z výzkumných pobytů mezi Mapuchy. Kniha se bude podrobně zabývat také sbírkou mapuchské kultury Náprstkova muzea pocházející právě ze sběratelských aktivit Milana Stuchlíka. Ve sbírce nalezneme keramické nádoby, kuchařské náčiní a další vybavení tradiční domácnosti, sportovní potřeby, nosítka na děti, masky, tkaniny, šperky i zbraně.

Sbírkové oddělení uchovává, chrání, spravuje, odborně a vědecky zpracovává a veřejnosti zprostředkovává sbírkové fondy muzea. Pracovníci oddělení v souladu s právními předpisy evidují a inventují sbírkové fondy, rozšiřují sbírky prostřednictvím trhu i terénního výzkumu. Sbírkové předměty odborně zpracovávají, tj. popisují a určují je z hlediska jejich funkce a geografického a historického původu. Ve spolupráci s oddělením péče o sbírky dohlížejí na jejich vhodné uložení, ochranu a ošetření. Předměty uchovávají též prostřednictvím digitalizace. Sbírkové fondy následně vědecky zkoumají, tedy zasazují je do historického, geografického, sběratelského a odborného kontextu. Výsledky svých výzkumů publikují v odborných publikacích a na konferencích. Při tom spolupracují s muzei, vysokými školami a obdobnými institucemi doma i v zahraničí. Širokou veřejnost seznamují se sbírkovým fondem a odborným a vědeckým výzkumem prostřednictvím výstav a popularizace. Ve spolupráci s oddělením práce s veřejností připravují přednášky a vystoupení v médiích. Své vědomosti a znalosti předávají výukou na vysokých školách.

Sbírkové oddělení spravuje sbírky z oblastí Asie (přes islámský Přední východ, střední Asii, Indii, jihovýchodní Asii, Indonésii, himálajskou oblast, Čínu a Mongolsko po Koreu a Japonsko), Afriky, Austrálie a Oceánie, a Severní, Střední a Jižní Ameriky. Tyto sbírky obsahují předměty od starověku po současnost, které byly získávány po celé období dějin Náprstkova muzea. Sbírky obsahují jak archeologický a etnografický materiál, tak umělecké řemeslo a umělecká díla. Součástí oddělení je též sbírka starověkého Předního východu a Egypta, která mimo jiné dokumentuje archeologické výzkumy v této oblasti. Numismatická sbírka představuje reprezentativní soubor mincí a ostatního numismatického materiálu mimoevropských civilizací. Historii muzea, rodinu Náprstkovu a cestovatele a sběratele spojené s muzeem zachycuje v materiálních předmětech, archiváliích a fotografiích sbírka Náprstkova inventáře, Archiv a Fotosbírka.

Pracovníci oddělení

Crhák Ondřej, Mgr.
Archivář
E-mail: ondrej.crhak@nm.cz Tel.: 224 497 522
Čermáková Monika
Správkyně depozitáře
E-mail: monika.cermakova@nm.cz Tel.: 224 497 532
Kurátorka fondů Čína, Tibet, Mongolsko, Vietnam
E-mail: helena.heroldova@nm.cz Tel.: 224 497 521
Hubáčková Pavla, Mgr.
Kurátorka sbírky Náprstkův inventář
E-mail: pavla.hubackova@nm.cz Tel.: 224 497 516
Kurátorka fondů Severní Ameriky a polárních oblastí, Austrálie a Oceánie (na mateřské dovolené)
E-mail: gabriela.jungova@nm.cz Tel.: 224 497 508
Kliková Božena
Správkyně depozitáře
E-mail: bozena.klikova@nm.cz Tel.: 224 497 532
Melicharová Tereza, Mgr. BcA.
Kurátorka sbírek Střední a Jižní Ameriky
E-mail: tereza.melicharova@nm.cz Tel.: 224 497 510
Kurátor podsbírky pravěku a starověku Předního východu a Afriky
E-mail: pavel.onderka@nm.cz Tel.: 224 497 523
Kurátorka sbírek jižní a jihovýchodní Asie a Předního východu
E-mail: dagmar.pospisilova@nm.cz Tel.: 224 497 519
Kurátor sbírky mimoevropské numismatiky
E-mail: matej.stahl@nm.cz Tel.: 224 497 530
Stříbrná Adriana, Mgr.
Kurátorka sbírek Blízkého východu a Střední Asie
E-mail: adriana.stribrna@nm.cz Tel.: 224 497 519
Kurátor etnografické fotosbírky
E-mail: jan.sejbl@nm.cz Tel.: 224 497 520
Tesařová Martina, MgA.
Dokumentátorka
E-mail: martina.tesarova@nm.cz Tel.: 224 497 516
Tůmová Adéla, Mgr.
Kurátorka sbírek Japonska a Koreje
E-mail: adela.tumova@nm.cz Tel.: 224 497 517
Ulrichová Eva, JUDr.
Hlavní kurátorka
E-mail: eva.ulrichova@nm.cz Tel.: 224 497 518
Valenta Petr, Bc.
Kurátor sbírky africké etnografie
E-mail: petr.valenta@nm.cz Tel.: 224 497 516