The Josef Michera Collections: Roman, Early Byzantine, Islamic and Late Medieval Glass Weights, Vessel Stamps and Jetons

The Josef Michera Collections: Roman, Early Byzantine, Islamic and Late Medieval Glass Weights, Vessel Stamps and Jetons

Rok: 2006
ISBN: 80-7036-205-7
Autor / Autoři: Vlastimil Novák
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: monografie
Místo vydání: Praha
Počet stran: 128
Citace: NOVÁK, Vlastimil. The Josef Michera Collections: Roman, Early Byzantine, Islamic and Late Medieval Glass Weights, Vessel Stamps and Jetons. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2006. 128 stran. ISBN 80-7036-205-7.

Josef Michera (1879–1957) – jedna z nejvýznamnějších osobností mezi československými numismatiky a sběrateli dvacátého století – byl po desetiletí opomíjen. Jeho zájmy se vyznačovaly svou šíří a jeho sbírky svým záběrem, který vždy překračoval celoevropskou důležitost. Shodou okolností část jeho sbírek zůstala nedotčena a stala se součástí českého národního kulturního dědictví. Josef Michera se narodil v zemědělské rodině a kolem roku 1900 byl poslán jako typograf do Moskvy, aby se tam podílel na založení nových tiskařských závodů. Se svou ženou Marií a později i s dcerou Tamarou žili na centrálním, posléze Rudém, náměstí. Micheru bylo lze pokládat za velmi důležitou osobu, zdatného organizátora a chytrého diplomata, jehož kariéra přetrvala i do sovětských časů. Značná část jeho kolekcí pocházela z Ruska. Michera byl údajně ve styku s řadou místních soukromých sběratelů a získal nepochybně řadu předmětů pro své sbírky v revolučních dobách spíše jako dobrou mobilní investici. Na začátku dvacátých let (ne později než v r. 1921) se přestěhoval na Slovensko a dle ústní zprávy si s sebou vzal všechen svůj majetek a sbírky v oficiálním železničním vagónu. Na novém působišti pracoval nadále v oboru pro Slovenskou Grafii, posléze jako ředitel této společnosti v Bratislavě. Zde také pokračoval ve svých sběratelských aktivitách. Někdy v letech 1946-7 odešel do penze a přemístil se do Solnice (východní Čechy). Ve své poslední vůli Michera část své sbírky odkázal městu Solnici. Poté, co zemřela jeho žena, celé dědictví – včetně numismatické sbírky čítající 5551 položek – přešlo jako odúmrť na stát a v sou- časné době je ve své většině spravováno Národním muzeem v Praze. Menší část předmětů Micherovy sbírky se nachází v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, v Ústavu dějin umění AV ČR, v bývalém Městském muzeu v Solnici a v Městském muzeu v Bratislavě. Jiné části sbírky – zejména ty, které Michera prodal za svého života – jsou uchovávány v soukromém vlastnictví nebo jsou pokládány za ztracené. Sbírky Josefa Michery je možno rozdělit do následujících kategorií:

 • Numismatická sbírka 1. Římská, raně byzantská, islámská a pozdně středověká skleněná závaží, plomby a žetony 2. Mince 3. Bankovky Micherova kolekce římských, raně byzantských, islámských a pozdně středověkých skleněných závaží, plomb a žetonů původně obsahovala 209 kusů (201 z nich se dochovalo do současnosti a nacházejí se v Numismatickém oddělení Národního muzea a Oddělené mimoevropské numismatiky Náprstkova muzea v Praze, dále též v Městském muzeu v Bratislavě). Dochované položky lze charakterizovat následujícími kategoriemi: římské anonymní a nedatované žetony (2 kusy), raně byzantské nedatované žetony (1 kus), umajjovská mincovní závaží (1 kus), umajjovské plomby nádob (5 kusů), abbásovská mincovní závaží (5 kusů), abbásovské plomby nádob (3 kusy), raně islámské anonymní závaží s udáním nominálů (4 kusy), anonymní islámské žetony s náboženskými nápisy (1 kus), fátimovské žetony (126 kusů), dobové nápodoby fátimovských žetonů (27 kusů), ajjúbovské žetony (1 kus), mamlúcké žetony (24 kusů) a evropské pozdně středověké žetony (1 kus).
 • Archeologické objekty – historické sklo, porcelán, dřevěné řezby a kovové objekty
 • Sádrové odlitky gem 19. století
 • Moderní keramika a dřevěné řezby 20. století
 • Lidové textilie a artefakty
 • Malby
 • Historické palné zbraně – pušky a pistole
 • Šperky
 • Koberce a pokrývky
 • Knihy a rukopisy
 • Známky, nálepky a akcie
 • Minerály
 • Fotografie


Sdílení na sociálních sítích