Ex libris... Ex bibliotheca… Knižní sbírky Knihovny Národního muzea a jejich dřívější majitelé

Ex libris... Ex bibliotheca… Knižní sbírky Knihovny Národního muzea a jejich dřívější majitelé

Rok: 2015
ISBN: 978-80-7036-468-0
Autor / Autoři: Jaroslava Kašparová a kol.
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 294
Citace: KOL., Jaroslava Kašparová a. Ex libris... Ex bibliotheca… Knižní sbírky Knihovny Národního muzea a jejich dřívější majitelé. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2015. 294 stran. ISBN 978-80-7036-468-0.

Monografie Ex libris... Ex bibliotheca… Knižní sbírky Knihovny Národního muzea a jejich dřívější majitelé představuje jeden z výstupů projektu „Metodika výzkumu knižních proveniencí PROVENIO“, podpořeného grantovým Programem aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Hlavním cílem projektu bylo vytvoření obecné metodologie pro záznam a katalogizaci knižních proveniencí s ohledem na specifika českých a moravských knižních fondů a vytvoření samostatné textově-obrazové autoritní databáze vlastníků knih a knižních celků „PROVENIO“. Databáze obsahuje autoritní biogramy dřívějších majitelů knih (osob, rodin i institucí), charakteristiku jejich sbírek a užívání typických provenienčních značek. Vychází z rozsáhlého provenienčního průzkumu knižních fondů Knihovny Národního muzea, který tvoří její pramenný a informační základ. I když komplexní a podrobná analýza osobních knihoven a knižních celků nebyla hlavním cílem (a v časovém limitu vyměřeném trváním projektu nebyla ani reálná), podařilo se řešitelům nashromáždit sdostatek materiálu a zmapovat historický vznik a vývoj těchto sbírek tak, že je možné podat alespoň základní charakteristiku jednotlivých celků, které se v Knihovně Národního muzea – ale nejen v ní – nacházejí. Tato publikace ve stručnosti představuje a do jisté míry kodifikuje aktuální stav online databáze PROVENIO, která je otevřenou, průběžně doplňovanou textově-obrazovou informační bankou a která je již dnes v mnohém obsažnější (už teď obsahuje některé informace o fondech neknižní povahy a informace o knižních i archivních dokumentech či sbírkových předmětech dochovaných nejen v Národním muzeu, ale i mimo ně). Je a bude informačním a pramenným odrazovým můstkem pro další provenienční bádání sbírek Národního muzea. Další informace pro případné zájemce o knižní celky evidované v této knize a osoby či instituce s nimi spojené jsou dostupné na internetové adrese http://www.provenio.net.

ks


Sdílení na sociálních sítích