Amadis Waleský, nebo Don Quijote? Rytířské příběhy španělského Zlatého věku a jejich putování za čtenáři 16.–18. století

Amadis Waleský, nebo Don Quijote? Rytířské příběhy španělského Zlatého věku a jejich putování za čtenáři 16.–18. století

Rok: 2014
ISBN: 978-80-7036-422-2 (Národní muzeum), 978-80-86829-95-1 (Veduta)
Autor / Autoři: Jaroslava Kašparová
Vydavatel: Národní muzeum, Veduta
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 296
Citace: KAŠPAROVÁ, Jaroslava. Amadis Waleský, nebo Don Quijote? Rytířské příběhy španělského Zlatého věku a jejich putování za čtenáři 16.–18. století . Vydání první. Praha: Národní muzeum, Veduta, 2014. 296 stran. ISBN 978-80-7036-422-2 (Národní muzeum), 978-80-86829-95-1 (Veduta).

Rytířské příběhy španělského 16. a 17. století a jejich evropský ohlas i úloha, kterou z hlediska vývoje světové prózy sehrály, je téma nesmírně vzrušující. Rytířské romány si získaly čtenáře všech věkových kategorií a společenských vrstev, na prahu renesance podnítily nebývalým způsobem rozvoj lidské fantazie, setřely hranice mezi realitou a fikcí a otevřely cestu k citovému prožívání fiktivního i reálného světa. Práce se opírá o poznatky vyplývající z dobových rukopisných a tištěných dokumentů různých typů knižních sbírek 16.–18. století dochovaných v Čechách a na Moravě (a částečně také v zahraničí). Hlavní pramennou základnu představují knihy, které nevznikly v 16. a 17. století v českých zemích, ale které byly do českého prostředí importovány z ciziny. Jsou to jednak díla vydaná v originále, jednak díla přeložená do jiných jazyků, zejména francouzštiny, italštiny a němčiny. Dalším významným pramenem jsou archivní dokumenty (především dobové knižní inventáře) přinášející dobové svědectví o tom, že tyto knihy v českém kulturním prostředí v daném období existovaly, šířily se a byly čteny. Autorka zkoumá nejen evropské putování španělských rytířských románů, ale zejména jejich cestu k českým čtenářům. Právě četba a znalost cizojazyčné importované literatury byla základním předpokladem pro vznik domácí literární produkce daného žánru – edicí, překladů a adaptací. Ohlas a přijetí španělských rytířských příběhů v českém prostředí měly svá specifika, historicky daná, a proces čtenářské a kulturní recepce byl značně odlišný od literární a čtenářské recepce v jiných evropských zemích. Jak tento proces recepce probíhal a jakou měl povahu, je rovněž předmětem autorčina zájmu.

ks


Sdílení na sociálních sítích