Pokyny pro autory

Časopis Národního muzea. Řada historická

Rukopisy zasílejte laskavě na adresu redakce časopisu. Pouze v případě, že se jedná o prostý text bez obrazových a grafických příloh, je možné jej zaslat vedoucímu redaktorovi jako přílohu e-mailu. Jestliže je součástí studie obrazová či grafická dokumentace, dovolujeme si požádat o zaslání příspěvku na CD. Počet obrazových příloh by neměl překračovat deset položek s tím, že si redakce vyhrazuje vyřazení nedostatečně kvalitních reprodukcí.

Od ČNM 2009 vedle podkladu pro resumé (do 2 500 znaků), je zaveden anglický abstract v rozsahu 300-350 znaků. Oba podklady je možné poslat česky. Platí to pro původní vědecké studie, nikoli pro materiály, zprávy, či recenze. Individuální výjimky jsou možné, záleží na významu publikovaného textu, případně na dohodě s redakcí.

Struktura poznámkového aparátu odpovídá zásadám, které uplatňuje Český časopis historický a to pro všechny studie s výjimkou archeologických, kde jsou vzorem Památky archeologické.

Redakce ČNM – Řada historická

zpět