Archiv

Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum

Zobrazit články:

Ročník:      Číslo:     


(2019):
Obsah / Contents
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (3–4): 2–3. [PDF fulltext]

Spurná Kateřina (2019):
Editorial
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (3–4): 4–5. [PDF fulltext]

Boldan Kamil (2019):
Karlštejn jako „Bergungsdepot“ pro historické fondy Zemské a univerzitní knihovny v Praze na sklonku druhé světové války / Karlštejn Castle as ‘Bergungsdepot’ for the Historical Collections of the Land and University Library in Prague at the End of the Second World War
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (3–4): 6–19. [Abstract] [PDF fulltext]

Tvrzníková Jana (2019):
Provenience v historické části knihovny Bohuslava Duška / Provenance Records in the Historical Part of the Library of Bohuslav Dušek
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (3–4): 20–32. [Abstract] [PDF fulltext]

Milotová Nina (2019):
Krajina jako národní symbol. Říp – Blaník – Vltava – Labe a jejich význam při utváření národní identity v závěrečné fázi českého národního hnutí / Landscape as a National Symbol. Říp Mountain, Blaník Mountain, the River Vltava and the River Elbe and Their Role in Shaping the National Identity in the Final Stage of the Czech National Movement
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (3–4): 33–44. [Abstract] [PDF fulltext]

Tvrzníková Jana (2019):
Zamyšlení nad bibliografickým a kunsthistorickým zpracováním ilustrace v rámci knižní kultury doby předbělohorské / A Reflection on the Bibliographic and Art-Historical Treatments of Illustrations within the Book Culture of the Period before the Battle of White Mountain
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (3–4): 45–47. [PDF fulltext]

Petr Stanislav (2019):
[rec.] DRAGOUN, Michal – DOLEŽALOVÁ, Lucie – EBERSONOVÁ, Adéla (edd.). Ubi est finis huius libri deus scit: středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem. Praha: Scriptorium, 2015. ISBN 978-80-88013-09-9.
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (3–4): 48–55. [PDF fulltext]

Modráková Renáta (2019):
[rec.] DRAGOUN, Michal. Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea: signatura 1 K. (Dodatky ke sbírkám Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta). Praha: Národní muzeum, Scriptorium, 2017. ISBN 978-80-7036-537-3, 978-80-88013-55-6.
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (3–4): 56–58. [PDF fulltext]

Dragoun Michal (2019):
[rec.] HAVEL, Dalibor. Počátky latinské písemné kultury v českých zemích: nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018. ISBN 978-80-210-8918-1.
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (3–4): 59–60. [PDF fulltext]

Fejtová Olga (2019):
[rec.] BOLDAN, Kamil – HRDINA, Jan (edd.). Knihtisk, zbožnost, konfese v zemích Koruny české doby poděbradské a jagellonské. Praha: Filosofia, 2018. Colloquia mediaevalia Pragensia 19. ISBN 978-80-7007-559-3.
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (3–4): 61–63. [PDF fulltext]

Andresová Klára (2019):
[rec.] HRABOVÁ, Libuše. Kniha jako svědek: příběhy skryté v rukopisech a tiscích ve fondu Vědecké knihovny v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta; Vědecká knihovna v Olomouci, 2018. ISBN 978-80-88278-12-2, 978-80-7053-323-9.
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (3–4): 64–65. [PDF fulltext]

Kašparová Jaroslava (2019):
[rec.] MARÈS, Antoine – RIEDLBAUCHOVÁ, Tereza (edd.). Naše Francie: francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století. Překlad Naděžda Macurová a Jiří Pelán. Praha: Památník národního písemnictví, 2018. ISBN 978-80-87376-44-7.
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (3–4): 66–68. [PDF fulltext]

Kašparová Jaroslava, Měřička Matěj (2019):
Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách – prozatímní výsledky výzkumu /Virtual Reconstruction of Scattered Book Collections of Bohemical Provenance in the Czech and Foreign Libraries – Interim Research Results
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (3–4): 69–73. [PDF fulltext]

Běhalová Štěpánka (2019):
Workshop Provenience knižních jednotek a knižních celků v knihovnách muzeí a galerií (Nová budova Národního muzea, 4. června 2019) / The Workshop The Provenance Records in Individual Books and Book Sets in the Libraries of Museums and Galleries (New Building of the National Museum, 4 June 2019)
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (3–4): 74–75. [PDF fulltext]

Muchka Pavel (2019):
Nové sbírkové akvizice v Knihovně Národního muzea v roce 2019 / New Collection Acquisitions in the National Museum Library in 2019
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (3–4): 76–80. [PDF fulltext]

Šidáková Fialová Alena (2019):
Proto se musíme připnout k zemi a milovat ji. Stručný nástin protektorátní prózy / That Is Why We Must Stick to Our Homeland and Love It. A Brief Outline of the Protectorate Prose
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (3–4): 82–89. [Abstract] [PDF fulltext]

Muchka Pavel (2019):
Protektorátní knižní kultura obrazem / The Book Culture of the Protectorate in Pictures
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (3–4): 90–100. [PDF fulltext]

Muchka Pavel (2019):
Zpráva o činnosti Matice české v roce 2019 / A Report on the Activities of Matice Česká in 2019
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64 (3–4): 101–106. [PDF fulltext]

Zpět na Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum