Zpráva o činnosti odborných oddělení Národního muzea – Přírodovědeckého muzea za rok 1980: Antropologické oddělení

Pages 235-238
Citation STLOUKAL, M.. Zpráva o činnosti odborných oddělení Národního muzea – Přírodovědeckého muzea za rok 1980: Antropologické oddělení. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series. Prague: National Museum, 1981, 150(1-4), 235-238. ISSN 1802-6842 (print), 1802-6850 (electronic). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/jotnmpnhs/150-1-4/zprava-o-cinnosti-odbornych-oddeleni-narodniho-muzea-prirodovedeckeho-muzea-za-rok-1980-antropologicke-oddeleni
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series | 1981/150/1-4

Letošní jarní dvojčíslo časopisu Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum (roč. 65, 2020/1–2) je ve své převážné
většině zaměřeno na rukopisnou problematiku v nejširším smyslu slova. Příspěvek A. Tollarové Rukopisný Litevský slovník
v kontextu české baltistiky první poloviny 19. století: koncepční záměr slovníku a otázka autorství se věnuje prozatím nepříliš
známému rukopisu uloženému v oddělení rukopisů a starých tisků Knihovny Národního muzea (sign. IV A 11), u něhož se předpokládá autorství F. L. Čelakovského. Studie M. Dragouna a K. Volekové se zabývá fragmenty obsahujícími opisy latinské básně
Facetus s českým překladem, které jsou uloženy v KNM (sign. 1 H b 179) a v Národní knihovně ČR (sign. X F 19). Příspěvek
J. Novotného K současné terminologii restaurování knižní vazby podává nejprve souhrnný přehled terminologie a následně se
zaměřuje na aktuální diskuse nad vhodností užití některých odborných termínů v současné restaurátorské praxi. České vojenské
příručce z roku 1618 se věnuje článek K. Andresové, problematikou vybraných aspektů výzdoby rukopisu tzv. Druhého dílu
Písní chval božských (sign. I A 16), uloženého v KNM, se zabývá studie E. Součkové.
V oddíle Miscellanea najdeme příspěvek Z. Mužíka, který se věnuje akvizicím rukopisné sbírky Knihovny Národního muzea
v letech 2014 až 2019. Po krátkém uvedení do dané problematiky následuje podrobný kodikologický popis všech devíti získaných
rukopisů.
Jarní dvojčíslo přináší také devět recenzí. Redakce by ráda upozornila především na text D. Bálana věnující se publikaci
Literární kronika první republiky: události, díla, souvislosti, kterou vydal v roce 2018 ke stému výročí vzniku Československa
Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví.
V oddíle Zprávy z Knihovny Národního muzeu informují K. Křenek a J. Tvrzníková o dokončeném hmotném průzkumu
Rukopisů královédvorského a zelenohorského, který probíhal v KNM v letech 2017 a 2018 díky prostředkům IP DKRVO
a jehož hlavním cílem bylo zjistit aktuální fyzický stav těchto významných památek.Share on Social Networks
Rozumím