Pravěké a raně středověké nálezy v Čechách do roku 1870. Pramenná základna romantického období české archeologie – Ur- und frühgeschichtliche Funde in Böhmen bis 1870. Quellenbasis der romantischen Phase der böhmischen Archäologie

Fontes Archaeologici Pragenses | 2011/36/1Share on Social Networks
Rozumím