Pravěké a raně středověké nálezy v Čechách do roku 1870. Pramenná základna romantického období české archeologie – Ur- und frühgeschichtliche Funde in Böhmen bis 1870. Quellenbasis der romantischen Phase der böhmischen Archäologie

Citation SKLENÁŘ, Karel. Pravěké a raně středověké nálezy v Čechách do roku 1870. Pramenná základna romantického období české archeologie – Ur- und frühgeschichtliche Funde in Böhmen bis 1870. Quellenbasis der romantischen Phase der böhmischen Archäologie. Fontes Archaeologici Pragenses. Prague: National Museum, 2011, 36(1). ISSN 0015-6183; 978-80-7036-330-0 (ISBN). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/fap/36-1/praveke-a-rane-stredoveke-nalezy-v-cechach-do-roku-1870-pramenna-zakladna-romantickeho-obdobi-ceske-archeologie-ur-und-fruhgeschichtliche-funde-in-bohmen-bis-1870-quellenbasis-der-romantischen-phase-der-bohmischen-archaologie
Fontes Archaeologici Pragenses | 2011/36/1Share on Social Networks
Rozumím